എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും
EN

ഹോം>ഉല്പന്നങ്ങൾ>EU മാർക്കറ്റ്>പുതിയവ

ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ

ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ വിവരം

തരം: പുതുമകൾ

വലുപ്പം: 108x68x15.5mm

Caliber: 10x15.5x68mm

NEC: 3.5 ഗ്രാം

സി.ബി.എം: 0.076

പാക്കിംഗ്: 60/12