എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും
EN

ഹോം>ഉല്പന്നങ്ങൾ>EU മാർക്കറ്റ്>പുതിയവ

ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ

ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ വിവരം

തരം: NOVELTIES

Size:  Ø24MM

കാലിബർ: 24 എംഎം

ഷോട്ട്: 1

NEC: 0.75 ഗ്രാം

സി.ബി.എം: 0.030

പാക്കിംഗ്: 60/6