എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും
EN

ഹോം>ഉല്പന്നങ്ങൾ>EU മാർക്കറ്റ്>ബാംഗേഴ്സ്

ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ

ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ വിവരം

തരം: ബാംഗറുകൾ

വലുപ്പം: 21X25x100 മില്ലി

NEC: 1.2 ഗ്രാം

സി.ബി.എം: 0.025

പാക്കിംഗ്: 40/10