എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും
EN

ഹോം>ഉല്പന്നങ്ങൾ>ലിംഗഭേദം വെളിപ്പെടുത്തൽ

ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ

-
-

ഇതൊരു പെൺകുട്ടി കോൺഫെറ്റി ആണ്

NAME: ഇതൊരു പെൺകുട്ടി

പിങ്ക് മാത്രം.

ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം

ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ വിവരം

തരം: confetti

വലുപ്പം: 40X250 മില്ലി

ഷോട്ടുകൾ: N / A.

NEC: N / A.

സി.ബി.എം: 0.02

പാക്കിംഗ്: 40/1

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ