అన్ని వర్గాలు
EN

హోం>న్యూస్>కంపెనీ న్యూస్

CHILI FIREWORKS on The Burn Pyro Talk - Episode 2

Last time we did a live stream with IOWA FIREWORKS FARM on The Burn Pyro Talk- hosted by Kio Diekin, together with Jason Merfeld - owner of IOWA FIREWORKS FARM.


And here comes the 2nd episode, updates about 2022 season.కియో బూమ్ డైకిన్ ఛానల్: www.youtube.com/c/KioBoomDiekin

కియో బూమ్ డైకిన్ FB పేజీ: www.facebook.com/kiddiekin

కియో బూమ్ డైకిన్ అభిరుచి పేజీ: www.facebook.com/groups/KiodiekinsHobbies 

అయోవా బాణసంచా ఫామ్ FB పేజీ: www.facebook.com/IowaFireworksFarm 

అయోవా బాణసంచా పొలం వెబ్‌పేజీ: www. iowafireworksfarm.com

మిరప బాణాసంచా ఛానెల్: www.youtube.com/chilifireworks

మిరప బాణసంచా FB పేజీ: www.facebook.com/chilifirework


2022-02-05